TUYỂN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TRONG NUÔI TÔM

  15/05/2018

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TƯ VẤN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NUÔI TÔM TẠI ĐBSCL

Hoạt động 2.2 – 6.3.4.3

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động nuôi tôm cung cấp sinh kế cho hơn một triệu người và giúp cải thiện thu nhập cho người sản xuất nhỏ, thành phần chiếm tới hơn 80% người nuôi tôm. Nhưng sự phát triển bùng nổ của ngành nuôi tôm nước lợ đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường và xã hội. Sự liên kết và mối liên hệ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm còn lỏng lẻo và rời rạc điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng sản phẩm, khả năng truy suất nguồn gốc từ đó làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự hạn chế trong sự tiếp cận với nguồn tài chính cũng là một rào cản cho những hộ nuôi tôm quy mô nhỏ mở rộng sản xuất, đạt được các tiêu chuẩn thủy sản quốc tế.

Dự án Phát triển chuỗi giá trị sản xuất Tôm Bền vững - Công bằng tại Việt Nam (SusV)” được triển khai trong  04 năm (2016-2019), tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu (EU) qua chương trình Chuyển Dịch Châu Á (SWITCH Asia programme), đơn vị triển khai OXFAM Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) - Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), địa bàn triển khai tại 3 tỉnh gồm Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Dự án có mục tiêu tổng quát là đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc cải thiện các tác động xã hội và môi trường của sản xuất và chế biến tôm. Dự án sẽ thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn ASC (đặc biệt là yêu cầu về tác động xã hội có sự tham gia P-SIA và đánh giá tác động môi trường – đa dạng sinh học có sự tham gia BEIA) cũng như các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội (CSR) bởi người nuôi tôm cũng như các nhà máy chế biến.

Dự án cũng hướng tới cải thiện việc tiếp cận với các nguồn tài chính, hiệu quả sản xuất, trao quyền cho người nuôi quy mô nhỏ, vận động hành lang cho việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững trong chính sách cho vay theo chuỗi giá trị của chính phủ. Dự án hướng tới một cách tiếp cận đa bên (bao gồm khối nhà nước, tư nhân, phi chính phủ và các tổ chức dân sự) cho việc phát triển chuỗi giá trị tôm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững, cải thiện hiệu hiệu quả sản xuất cũng như nâng cao sự tiếp cận với các nguồn tài chính. Dự án đặc biện hướng tới việc giảm những tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học và nguồn nước. Thêm vào đó dự án sẽ cải thiện việc sử dụng các ngồn lực (nước, năng lựơng, thức ăn), đảm bảo sinh kế bền vững và cải thiện điều kiện kinh tế cho người nuôi tôm và nhà máy chế biến quy mô nhỏ và vừa đặc biện là nữ giới. Cùng với đó thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, dự án sẽ cải thiện điều kiện làm việc đặc biệt cho công nhân nữ.

Mục tiêu tổng quát: Đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững và giảm nghèo tại Việt Nam thông qua việc giảm thiểu những tác động về xã hội và môi trường của hoạt động nuôi và chế biến tôm. 4 mục tiêu của dự án có sự liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích là tạo ra những lợi ích mang tính bền vững cho người nuôi tôm, nhà máy chế biến vừa và nhỏ, cộng động địa phương cũng như người tiêu dung.

Mục tiêu 1: Yêu cầu đánh giá tác động có sự tham gia (P_SIA) và đánh giá tác động môi trường – đa dạng sinh học (BEIA)  của tiêu chuẩn ASC sẽ được áp dụng cho người nuôi tôm và những tiêu chuẩn về trách nghiệm xã hội (CSR)  sẽ được thực hành với các nhà máy chế biên nhằm giảm thiểu những tác động xã hội và môi trường.

Mục tiêu số 2: Người nuôi tôm quy mô nhỏ và các nhà máy chế biên ở quy mô nhỏ và vừa có thể tiếp cận với các nguồn tài chính để cải thiện sản xuất.

Mục tiêu số 3: Người nuôi tôm quy mô nhỏ được trao quyền để có tiếng nói hơn trong việc thương thảo với các đối tác khác trong chuỗi giá trị.

Mục tiêu số 4: Chính sách tín dụng của nhà nước cho người nuôi tôm sẽ được đẩy mạnh việc sử dụng các tiêu chuẩn về sản xuất bền vững cũng như được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của chuỗi giá trị tôm.

Dựa trên các mục tiêu trên Ban quản lý dự án (OXFAM/ICAFIS) có nhu cầu tuyển dụng nhà tư vấn thực hiện NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NUÔI TÔM TẠI ĐBSCL

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của các mô hình tiết kiệm năng lượng trong nuôi tôm và đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng trong nuôi tôm.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

- Đánh giá hiệu quả của mô hình tiết kiệm năng lượng trong nuôi tôm được thúc đẩy áp dụng trong quá trình triển khai dự án, qua đó làm tài liệu tổng kết khuyến cáo nhân rộng.

- Đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng (điện) trong nuôi tôm làm căn cứ cho quá trình vận động sự tham gia của các bên trong quá trình thúc đẩy phát triển ngành tôm.

- Đánh giá mức độ an toàn về điện trong nuôi tôm hiện tại và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn về điện trong nôi tôm tôm.

- Đề xuất các mô hình hiệu quả cải thiện môi trường thông qua sử dụng điện và hiệu quả về điện.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tư vấn sẽ thực hiện các công việc sau:

- Xem xét các tài liệu của dự án (Văn kiện dự án, báo cáo điều tra ban đầu và các tài liệu liên quan).

- Nghiên cứu tổng hợp các nghiên cứu đã có cho quá trình đánh giá tổng thể.

- Rà soát các quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và kế hoạch phát triển ngành tôm của Tổng cục thủy sản và các tỉnh ĐBSCL (Tập trung chính vào 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng)

- Thiết kế phương pháp, công cụ, mẫu biểu nghiên cứu.

-  Tập huấn cho nhóm khảo sát và cán bộ ICAFIS trong triển khai khảo sát, điều tra thu thập dữ liệu phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo.

- Hoàn thiện 02 báo cáo cuối cùng tiếng Việt, tiếng Anh (Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình tiết kiệm năng lượng; báo cáo đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng trong nuôi tôm).

 1. PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các báo cáo, tài liệu có sẵn liên quan tới các mục tiêu nghiên cứu được đề cập ở trên.

Nghiên cứu thực địa: Thu thập và phân tính các số liệu về hiện trạng sản xuất và các thực hành. Dữ liệu nên được thu thập ở các khía cạnh về thức tế sản xuất, mô hình áp dụng và nhu cầu trong phát triển.

Cách tiếp cận và công cụ kiến nghị nên sử dụng cho nghiên cứu này:

 1. Phỏng vấn bán định hướng
 2. Phóng vấn theo phiếu
 3. Phỏng vấn người nắm thông tin
 4. Nghiên cứu mô hình
 5. Phỏng vấn hộ
 6. Quan sát
 7. Thảo luận nhóm
 8. Tham vấn các bên tham gia
 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Khi thực hiện nghiên cứu, tư vấn cần cung cấp:

 • Đề xuất kỹ thuật
 • Công cụ nghiên cứu
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Dữ liệu bao gồm các bảng phân tính, danh sách phỏng vấn
 • Báo cáo bản nháp
 • Báo cáo bản chính với ghi chú thảo luận nhóm với kết quả tham vấn các bên liên quan

Những đầu ra trên phải gửi tới ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS), và được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh và bằng cả file điện tử và bản in. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, bảng biểu, sơ đồ.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện nghiên cứu  và viết báo cáo sẽ thực hiện trong 6 tuần tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn, nghiên cứu sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 7năm 2018. Tư vấn viên được yêu cầu làm việc theo yêu cầu thời gian như sau:

- Đề xuất kỹ thuật trong 15 ngày tính từ ngày ký hợp đồng.

- Báo cáo bản nháp trước ngày 15 tháng 7  năm 2018

- Báo cáo cuối cùng có sự tham vấn từ các chuyên gia của OXFAM, ICAFIS hoàn thành trong tuần cuối của tháng 7 năm 2018.

 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vự sau: nuôi trồng thủy sản, môi trường, năng lượng…
 • Ít nhất có 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan (điều tra, nghiên cứu, phân tính số liệu, năng nược/tài nguyên nước).
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Có kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Cam kết hoàn thành công việc nghiên cứu trong thời hạn đã đặt ra.
 • Kỹ năng viết báo cáo.
 • Thông thạo Tiếng việt  và tiếng Anh.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê như SPSS/EPI Info/STATA/ CSPro 4.0 là một lợi thế
 1. HỒ SƠ TƯ VẤN

Hồ sơ kỹ thuật  nộp qua đường thư điện tử trước 17h ngày 30  tháng 5 năm 2018 tới địa chỉ:

Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế Nuôi Trồng và Khai Thác Thủy Sản Bền Vững (ICAFIS)

Người liên Hệ: Đinh Xuân Lập – Phó Giám Đốc ICAFIS, Điều phối dự án SusV

E-mail: lap.dinhxuan@icafis.vn

Điện thoại: 84-985.024.307

Đề xuất kỹ thuât nên bao gồm các mục sau:

- Phần giới thiệu về lý lịch tư vấn viên và kinh nghiệm liên quan

- Phương pháp nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu trong thời gian được yêu cầu.

- Nhân sự thực hiện nghiên cứu (phân công nhiệm vụ, lý lịch tư vấn viên)

- Đề xuất chi phí tư vấn chi tiết

Ghi chú: Chỉ những ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn mới được liên hệ.

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Vui lòng để lại thông tin cho chúng tôi

Khám phá
Danh sách Tag
Lượt truy cập
 • 1
 • 203
 • 499,948